Regulamin

I Postanowienia ogólne.

1.Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Portalu internetowego www.radiopasja.pl zwanego dalej Portalem. Portal powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.

2. Właścicielem Portalu, działającego pod adresem www.radiopasja.pl jest Projectpol, Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia NIP: 586-211-03-67.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.

4. W Portalu można nabyć produkty materialne, Licencje na emisje radia Pasja wraz z Certyfikatem i naklejką na drzwi.

II Definicje.

1. Użytkownik – przedsiębiorca na prawach konsumenta lub osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z funkcji Portalu jako przedsiębiorca na prawach konsumenta lub osoba fizyczna.

2. Portal – podmiot udostępniający zasoby www.radiopasja.pl (sklep i radio) na rzecz Użytkowników.

3. Konsument – przedsiębiorca na prawach konsumenta lub osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Konto Użytkownika – po rejestracji oraz zalogowaniu Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówienia wystawionych Produktów, zmiany swoich danych, włączania i wyłączania dostępnych opcji, a także usuwania swojego konta.

5. Produkt/Usługa – dobra materialne publikowane na łamach Portalu w celu sprzedaży oferowanych produktów.

6. Licencja Radia Pasja – zgoda Portalu wydawana za opłatą w postaci Certyfikatu, na emisje audycji i utworów w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Użytkownika. (Treść Licencji dostępna jest TUTAJ)

7. Organizacje Zbiorowego Zarządzania (OZZ)– Podmioty reprezentujące twórców w nich zrzeszonych.

8. Certyfikat – dokument wydawany przez Serwis, potwierdzający legalność emitowanych audycji i utworów zgodnie z treścią Licencji.

9. Ogłoszenie – wszelkie informacje o Produkcie/Usłudze, udostępniane i redagowane bezpośrednio i w sposób dobrowolny przez Użytkownika, wyrażające chęć oddania lub odsprzedaży wystawionego Produktu/Usługi.

10. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu – przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.

III Techniczne warunki korzystania z Portalu.

1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty email.

2. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

4. Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.

5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.radiopasja.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

IV Rejestracja w Portalu.

1. Użytkownik w celu założenia „Konta użytkownika” w Portalu, dokonuje rejestracji, podając: imię i nazwisko, ulicę, nr domu, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, NIP dane do wystawienia rachunku oraz dane do logowania: login, adres e-mail oraz hasło za pomocą formularza.

2. Użytkownik w celu wypenienia ankiety, odznacza dane dotyczące m.in. wykonywanej profesji (fryzjer,stylista, właściciel salon itp.), powierzchni salonu, lokalizacji.

3. Hasło podawane przy logowaniu do Portalu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie www.radiopasja.pl poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

4. Założenie „Konta użytkownika” jest nieodpłatne.

5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu prawdziwych danych.

6. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzy zamówienia dla celów należytego wykonania umowy;
 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług portalu;
 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

7. W przypadku przeglądania zawartości Portalu rejestracja nie jest obowiązkowa.

8. Użytkownik nie może przekazywać danych dostępowych do konta w Portalu internetowym osobom trzecim.

9. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:

 • zamówienia Produktu przez wybranie zakładki KOSZYK oraz przycisk DO KOSZYKA
 • zamówienia Produktu oraz jego prezentowanego opakowania, a także wskazania adresu, na który ma być wysłana paczka
 • pozyskiwania informacji o produktach/usługach;
 • wystawiania opinii;
 • korzystania z porad udostępnianych na łamach Serwisu;
 • korzystania z modułu bezpłatnych ogłoszeń;
 • korzystanie z kalendarium eventów
 • zmiany swoich danych;
 • zmiany swojego hasła;
 • sprawdzenia swojego zamówienia;
 • wglądu w historie zamówień;
 • usunięcia konta;

V Prawa i Obowiązki Użytkownika.

1. Użytkownik może zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

2. Użytkownik nie może przekazywać kodów do konta na Portalu osobom trzecim.

3. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno Serwisu.

4. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów będących przedmiotem emisji radia bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

5. Użytkownik, który publikuje Treści na łamach Portalu łamiące autorskie prawa majątkowe może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na zasadach wskazanych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Użytkownik po rejestracji i zalogowaniu ma możliwość wstawiania ogłoszeń/komentarzy.

7. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkownika ogłoszeń/komentarzy na łamach Portalu:

 • niosących treści bezprawne;
 • obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
 •  fałszywych lub mylących;
 • naruszających prawa osób trzecich;
 • rozpowszechniających spam;
 • zawierających linki oraz reklamy serwisów konkurencyjnych dla www.radiopasja.pl;
 • wirusów czy innych technologii działających na szkodę Serwisu i Użytkowników.

8. Naruszenie zasad przez Użytkownika można zgłosić poprzez kliknięcie w ikonę „Zgłoś błąd” lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.radiopasja.pl.

9. Użytkownik zobowiązany jest do podawania Portalowi prawdziwych informacji i danych.

10. Użytkownik może zmieniać swoje dane oraz ustawienia Konta.

11. Użytkownik po zalogowaniu może wysyłać wiadomości innym Użytkownikom.

12. W ramach Portalu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

13. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Portalu Treści, naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem.

14. Użytkownik może zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

VI Prawa i Obowiązku Portalu.

1. Portal troszczy się o należyte działanie platformy internetowej www.radiopasja.pl o każdej porze.

2. Portal wydaje Użytkownikom licencje na podstawie której Użytkownik zwolniony jest z wpłacania wynagrodzenia na rzecz OZZ.

3. Portal nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, jeżeli Portal nie posiada świadomości faktów i okoliczności tego działania.

4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści ze stron www, których linki znajdują się na łamach Portalu. Użytkownik wchodząc na inne strony www za pośrednictwem Portalu zobowiązany jest każdorazowo zapoznać sie z regulaminem obowiązującym na danych stronach www.

5. Portal ma możliwość usunięcia każdego ogłoszenia/komentarza, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do samodzielnej modyfikacji Treści, jeżeli ogłoszenie/komentarz narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawne. Przyczyną usunięcia ogłoszenia/komentarza może być także zgłoszenie naruszeń Regulaminu przez inne podmioty korzystające z Portalu. Jeżeli Portal podejmie decyzję o usunięciu ogłoszenia/komentarza prześle Użytkownikowi wiadomość na adres e-mail ze wskazaniem przyczyny usunięcia oraz ewentualną możliwością modyfikacji jego treści.

6. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Użytkowników w ramach Portalu, Portal jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.

7. W przypadku, gdy Administrator Portalu wiedział o bezprawnych działaniach Użytkowników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

8. Portal udziela Użytkownikowi wszelkiej możliwej pomocy w związku z zapytaniami na forum.

VII Zakres usług radia Pasja.

1. Radio Pasja prowadzi audycje i emituje utwory muzyczne, artystów nienależących do OZZ, a wyrażających zgodę na rozpowszechnianie swoich utworów na antenie radia Pasja.

2. Użytkownik ma możliwość legalnego emitowania audycji i muzyki RadiaPasja w swoim zakładzie po uprzednim wykupieniu licencji, której treść dostępna jest TUTAJ.

3. Cena licencji na emisje audycji Radia Pasja jest uzależniona od powierzchni zakładu oraz czasu jej trwania. Kwoty za wykupione licencje w całości przekazywane są twórcą i wykonawcą utworów.

4. Szczegółowy zakres i ceny usług odpłatnych znajduję się w Cenniku dostępnym na www.radiopasja.pl.
5. Audycja Radia Pasja jest emitowana 24 h na dobę.

6. Właściciel Portalu posiada prawa autorskie do utworów emitowanych na antenie radia wraz z uprawnieniem do wydawania Licencji.

VIII Zasady składania i realizacji zamówienia.

1. Cena Produktu/Licencji wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy Produkcie jest ceną nieuwzględniającą kosztów transportu.

3. Cena zamówienia jest ceną podaną po dokonaniu wyboru rodzaju dostawy oraz sposobu płatności.

4. Cena licencji na emisję audycji Radia Pasja jest uzależniona od powierzchni zakładu oraz czasu jej trwania. Kwoty za wykupione licencje w całości przekazywane są twórcą i wykonawcą utworów.

5. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia na Produkt za pomocą przycisku „do koszyka”.

6. Proces zamawiania przez stronę internetową Portalu składa się z następujących kroków:

 • wybór produktów bądź licencji na emisje radia dokonywany przez dodanie ich do koszyka
 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania;
 • wybór formy dostawy i płatności;
 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „złóż zamówienie”.

7. W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych.

8. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia zawierające:

 • przedmiot zamówienia;
 • jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów;
 • całkowity koszt dostawy;
 • wybraną formę płatności;
 • dane kontaktowe zamawiającego;
 • dane adresowe odbiorcy Towaru.

9. Po kliknięciu na przycisk „złóż zamówienie” Użytkownik otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu (akceptacji) zamówienia.

10. Portal w ciągu 2 dni od doręczenia formularza zamówienia prześle kurierem fakturę VAT, licencję, nalepkę informacyjną na drzwi salonu.

11. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok za pomocą formularza zamówienia podając: imię i nazwisko, ulicę, nr domu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu, e-mail. Możliwe jest wpisanie innego adresu wysyłki oraz wpisanie dodatkowych uwag.

12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Portalu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

13. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Portal ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Użytkownikowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o niemożliwości spełnienia świadczenia.

14. W wypadku, gdy Portal nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Użytkownika, Portal może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Użytkownika na piśmie o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt właściciela Portalu. W tym wypadku Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.

15. W sytuacji, gdy Użytkownik nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 12, a dokonał wcześniej zapłaty, Portal zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Użytkownika z jego nabycia.

IX Dostawa.

1. Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy zamówionego towaru materialnego:

 • Przedsiębiorstwo Kurierskie;
 • Poczta Polska;
 • Odbiór własny pod adresem: Projectpol, Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia NIP: 586-211-03-67

2. Zamówiony Produkt/Licencja przesyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia lub mailu.

3. Na czas otrzymania przesyłki przez Użytkownika składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.

4. Zasadą jest dostarczenie przesyłki do Użytkownika w ciągu jednego dnia roboczego po jej wyekspediowaniu poprzez Przedsiębiorstwo Kurierskie.

5. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi towaru.

6. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Użytkownika. W każdym przypadku umowa powinna zostać wykonana w terminie maksymalnie trzydziestu dni po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia woli o zawarciu umowy.

7. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia przesyłki przy kurierze. W przypadku wykrycia wad bądź zniszczenia zamówionego produktu Użytkownik powinien spisać protokół szkód.

X Sposoby płatności.

1. Płatność może być dokonywana w następujący sposób:

 • Przelewem bankowym na numer:  mBank 53 1140 2004 0000 3502 8382 0873;
 • Płatność PayU;
 • Gotówką płatne przy odbiorze osobistym.

2. Portal ma możliwość wystawiania i udostępniania Użytkownikom, faktur VAT w formie elektronicznej.

3. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez jego podpisu i doręczanie jej drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.

4. Faktury będą wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym Użytkownik dokonał akceptacji.

5. Użytkownik może wymagać wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

6. Osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej wystawione są faktury na żądanie. Aby otrzymać fakturę należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy email zawierający dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, ID płatności.

7. Danymi do faktury są te podane w formularzu rejestracyjnym.

XI Prawo odstąpienia od umowy.

Niniejszy rozdziała dotyczy Użytkowników korzystających z Portalu jako Konsumenci.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy, Portal dokona zwrotu ceny Produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika. Zwrot nastąpi na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Portal wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

3.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się TUTAJ.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier hazardowych.

XII Usługa Newsletter.

1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji drogą mailową dotyczących działalności Sklepu.

2. Użytkownik korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.

3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez:

 • zaznaczenie ikony – „zapisz mnie na Newsletter” trakcie dokonywania rejestracji
  lub
 • wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter – „Twój email”

4. Na wpisany przez Użytkownika adres email zostanie przesłany link aktywujący usługę. Należy kliknąć w nadesłany link i w tym momencie Sklep rozpocznie świadczenie usługi.

5. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newslettera poprzez:

 • zaznaczenie linku umieszczonego pod wysłaną wiadomości Newsletter, wpisanie adresu email i kliknięcie ikony Zrezygnuj lub
 • wysłanie z Portalu maila z indywidualnym kodem „deaktywacyjnym” do rezygnującego z pytaniem czy to on zgłosił rezygnację.

XIII Reklamacje.

1. Produkty oferowane w Portalu internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie:

 • Na adres email: [email protected] 
 • listownie: Projectpol, Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
 • lub w jakiejkolwiek dogodnej dla Użytkownika formie.

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data i wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Portal rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Użytkownika.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownik może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Portal zwróci Użytkowników równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail, adres korespondencji lub nr faksu.

8. Portal wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

XIV Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych jest Projectpol, Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia NIP: 586-211-03-67, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze świadczonych usług.

2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: adres e-mail, nazwę użytkownika, hasło..

5. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. Realizacji tych uprawnień Użytkownik może dokonać kontaktując się z Administratorem, wysyłając:

 • e-mail na adres: [email protected]
 • listownie: Projectpol, Aleja Zwycięstwa 96/98 1b/7, 81-451 Gdynia

6. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

7. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektoratu ds. Danych Osobowych.

XVI Rezygnacja ze świadczonych usług.

1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal ( rezygnacje z konta Użytkownika w Portalu) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn przez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub w jakikolwiek inny dogodny dla Użytkownika sposób.

2. W dniu upływu Okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Portal zaprzestaje świadczenia usług wobec Użytkownika.

3. Portal może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku zaprzestania świadczenia usługi.

4. Portal może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi w ciągu 7 dni po wezwaniu do zaprzestania naruszeń, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza przepisy niniejszego regulaminu, przepisy prawa w związku z korzystaniem z usług.

XV Przepisy Końcowe.

1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.radiopasja.pl.

2. Portal dokona zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających z Portalu przed dniem wejścia w życie zmian.